Služby

Poskytujeme 2 druhy sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Domovy pro seniory

Dle § 49 č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – kapacita 166 lůžek
Registrováno Krajským úřadem Středočeského kraje – číslo registrace 4915843

(1) V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pečovatelská služba

Dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – kapacita 60 klientů
Registrováno Krajským úřadem Středočeského kraje – číslo registrace 5035933

(1) Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Bližší informace o pečovatelské službě dostupné na www.psjenstejn.cz
©2023 Domov seniorů Jenštejn. Všechna práva vyhrazena Design Cluster1.cz

Search